Hydro

Supervision of works for Regulation of the Janja River in the Municipality of Ugljevik

In 2018, the IPSA INSTITUTE’s expert team started providing supervision services for the execution of works on the regulation of the Janja River in the municipality of Ugljevik. The investment value of the project is EUR 2.7 million.

It is a project of complete regulation of both banks of the river Janja in the municipality of Ugljevik, with a total length L = 3.75 km, and a return period of the emergence of large waters 1/100 years. The project is intended to regulate the riverbed from the bridge on the road to Stari Ugljevik upstream to the connection with the existing regulation at TE Ugljevik. The project includes earthworks, expansion of the riverbed, and construction of longitudinal and transverse AB beams in minor riverbeds along the complete length of regulation. It is envisaged to produce slopes of concrete hexagonal prism, extension of berth for major riverbed and construction of embankments with a height of 80 cm above the designed level of 1/100 of high water. The project envisages regulation of the mouths of four streams on the route of regulation and relocation of existing water supply, sewerage, NN and SN cables, and pillars, that are in collision with the regulating route.

Supervision of works for reconstruction of Sava defence embankment in Brcko District BiH – Component 1

In the period from 2017 to 2019 IPSA INSTITUTE’s expert team successfully provided services supervision of works for reconstruction of the Component 1-Sava defence embankment in the Brčko Distrct area: Sections II, III, IV and V“.
Within this project the following works on widening and reconstruction of the embankment are foreseen:

 • Section II chainage: 2+878,03 – 3+014,04 and 3+215,19 – 4+646,13 (total length L=1.566,95m)
 • Section III chainage: 4+646,13 – 6+138,33 (total length L=1.492,20m)
 • Section IV chainage: 6+138,33 – 7+328,54 and 7+879,95 – 8+129,16 (total length L=1.439,42m)
 • Section V chainage: 8+129,16 – 9+660,22 (total length L=1.531,06m).
 • The overall total length for reconstruction is 6.029,63 m.

Supervision of works for Regulation of the Janja Riverbed in Janja, including protection of the mountain and inland water of Novo naselje, Bijeljina, RS

In 2018 IPSA INSTITUTE started providing services of supervision of works on the regulation of the riverbed Janja in Janja, which included the protection of mountain and inland waters of Novo naselje, Bijeljina, Republic of Srpska. Supervision services are performed until 2020. The investment value of the project amounts to EUR 1.8 million, and the contracting authority of the services is the Delegation of the European Union to BiH.

Supervision services have been completed for section of total length of 3.94 km from the bridge to settlement Janja and upstream from the mouth of the creek Janjica (Book 1.3).

In addition to the regulation of the Janja riverbed, a subject of this project is the widening of the edge canal „Obrijez” from the mouth of the creek Janjica upstream, over a length of 2634 m (Book 2). And this project is also tasked with the widening of the canal network in „Novo Naselje Janja”, which serves to drain precipitation waters from the settlement to the river Janja. The canal network of „Novo Naselje”, covered by this contract, consists of:

There are two main canals in K-I with canals from K-I-1 and K-1-1-1 and another main canal in K-II with canals from K-II-1 to K-II-4. The total length of canals is 2140 m;

Secondary and tertiary canal networks K-I have a length of 10642 m and K-II have a length of 11958 m.

Soild Waste Dump for City of Mostar

In 2012 IPSA INSTITUTE was engaged in providing services for the development of the Main Landfill Project for the City of Mostar.

The main design for the municipal waste landfill for the City of Mostar has been prepared for a capacity of 60 000 inhabitants by expert team of IPSA INSTITUTE. The existing project documentation has been finalized to align local and international technical and legal requirements for municipal solid waste landfills. As part of the main project, technical solutions have been developed for:

 • Preparatory work on site landscape and riverbed training of the Susice river,
 • Entry-exit zone (Administrative building, weighbridge, washing of the undercarriage of the trucks, petrol pump, workshop for maintenance, and vehicles)
 • Recycling facility,
 • The body of landfill,
 • Road infrastructure on the access and in the landfill,
 • External lighting and power supply,
 • Drinking water supply, hydrant network, water tank,
 • Precipitation and faecal sewage,
 • Treatment of drainage water from the waste dump and recycling facilities.

Extention of Soild Waste Dump for City of Mostar

In 2017 our team of experts was engaged in the development of the Main Landfill Expansion Project for the City of Mostar, which will aim to expand the capacity of the existing landfill.

The existing landfill area built in 2013 is in its final phase of utilization.

As a temporary solution, the location of the former compost plant, with an area of approximately 0.85 ha, is planned. The upgraded part of the Uborak landfill contains only the waste disposal zone, while all other contents are shared with the previous collection, recycling, and disposal technologies.

In order to obtain an additional volume of landfill space, the technical solution calls for an excavation with an average depth of 4.0 m in the area covered by the extension, the average width of the site is 80 m, and the average length is 115 m. Since the entire terrain is sloping towards the administration building, an embankment is planned on both sides of the landfill. The average height of this embankment is about 0.7 m, with a crown width of 2 m.

The slope of the excavation slope is 1:2.5, according to the geotechnical conditions and previously built cassettes that are currently used for depositing. After the deposited waste reaches the height of the surrounding terrain, i.e., the embankment, the waste will be filled in at a 1:3 slope until the final height of the landfill is reached. In this way, the conditions for obtaining a landfill space with a total volume of approximately 105,791 m³ have been ensured.

Izgradnja i rekonstrukcija Sarajevskog vodovoda

2019 godine Kantonalno javno Kominalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo započinje sa velikim projektom izgradnje i rekonstrukcije Sarajevskog vodovoda. Kao renomirana kuća u oblasti hidrotehnike IPSA INSTITUT je izabrana da vrši usluge nadzora nad izvođenjem predmetnih radova i svoje aktivnosti smo otpočeli 2019 godine. Izgradnja i rekonstrukcija Sarajevskog vodovoda je predviđena u 3 faze i to:
Faza 1:
• Rekonstrukcija vodovodne mreže
• Rekonstrukcija distributivnog vodovoda DN 200 na lokaciji Dumača dužine 1.600m
•Rekonstrukcija potisnog vodovoda DN 500 na dionici Alipašin Most/Centar dužine 1000 m.
Faza 2:
Rekonstrukcija pumpnih stanica i ugradnja mjerno kontrolne opreme:
• Pumpna stanica Bačevo
• Pumpna stanica Centar
• Pumpna stanica Alipašin Most.
Faza 3: Rekonstrukcija dionica vodovodne mreže ostalih zasebnih dionica u urbanom području.
Projekat je finansiran od strane EBRD-a, a ukupna investiciona vrijednost je 15 miliona eura. Ugovor se provodi po FIDIC uslovima (Crvena knjiga).

Glavni projekat kanalizacije i idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Bosanski Petrovac – 9.900 ES

Izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacione mreže za općinu Bosanski Petrovac započela je 2010 godine. Naručioc predmetnih usluga je bilo Javno preduzeće Ceste Federacije BiH. Ovi projekti obuhvataju proširenje i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže ukupne dužine 36,8 km primarnih i sekundarnih kolektora za sanitarne i atmosferske vode, prečnika 200mm – 1100mm u urbanom području Bosanskog Petrovca.
2012 godine napravljena je analiza i studija za izbor najadekvatnije i održivije tehnologije za tretman otpadnih voda, kao i izrada tehnološke šeme i idejnog projekata centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sakupljenih sa projektovanim kanalizacionim sistemom. Kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je 9.900 ES. Projektovana tehnologija tretmana sastoji se od primarnog tretmana (grube i sitne rešetke i pijesak), taloženja i degradacije u lagunama i sekundarnog tretmana po principu aktivnog mulja u SBR uređajima i UV dezinfekcije prije konačnog odlaganja recipijenta.
Studija uticaja na životnu sredinu radi se radi dobijanja okolinske dozvole u skladu sa važećom zakonskom regulativom, uključujući analizu uticaja kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca na stanovništvo, floru, faunu, vodu, vazduh i tlo, klimatske faktore i druge elemente i njihove međusobne veze i mjere za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Odvojeno usaglašavanje idejnog projekta sa planiranim objektima za postrojenje za prečićavanje otpadnih voda Bosanski Petrovac urađeno je 2013. godine, kada su i okončane aktivnosti IPSA INSTITUT-a po predmetnom ugovoru. Ukupna investiciona vrijednost projekta je iznosila 2 miliona eura.

Sistem za navodnjavanje Grada Bihaća

PSA INSTITUT je u periodu od 2018 do 2019 godine za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pružala usluge Izrade Idejnog rješenja, Idejnog i Glavnog projekta sistema navodnjavanja Grada Bihaća.
Na posmatranom lokalitetu, projektnim rješenjem za potrebe navodnjavanja Općine Klokot – Papari, kao i Bakšaiš (ogranak Kralje-Vrkašić), tretiran je zahvat vode iz vodotoka Klokot preko odvodnog kanala. U sklopu projektnog rješenja planirano je obezbjeđenje obale Klokota krupnim komadima lomljenog kamena, drenažni kanal, bunar od poliestera, kao i objekat pumpne stanice.
Planiran je i rezervoar zapremine 524m³.
– Potisni vod Crpna stanica – Dužina rezervoara L=1561,50 m, profil DN160/130,80 NP16 i profil DN160/124,20 NP20
– Magistralni vod Akumulacija – krajnja tačka mreže je dužine L=2845,83 profila DN225/198,20 za NP10bari,
– Distributivna mreža je dužine L=7269,63 profila DN110/96,80 NP10bari
Na trasi je uređen odgovarajući broj hidranta (njih 77) koji će pokriti površinu koju je potrebno navodnjavati.
Ukupna investiciona vrijednost projekta je iznosila 1.110.087,00 KM.

Rekonstrukcija i rehabilitacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila Sarajevo – 600.000 ES

2014 godine IPSA INSTITUT je uspješno izvršila usluge izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju i rehabilitaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila Sarajevo.
Glavni cilj projekta bio je sprječavanje zagađenja rijeka Miljacke i Bosne. Projektom je predviđeno da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile ima kapacitet 600.000 ES. Projekat je obuhvatio arhitektonsku, mašinsku, elektro i hidrotehničku fazu za grupe knjiga A i B (sanacija i rekonstrukcija), kao i projekat svih faza za radove u grupi C (novoprojektovani objekti). U okviru glavnog projekta, eksterno infrastrukturno projektovanje obuhvatalo je: pitku vodu, servisnu vodu, mrežu protivpožarnih hidranta, kanalizacionu i oborinsku kanalizacionu mrežu. Pored toga, u koordinaciji sa projektantom za tehnološku fazu, urađen je projekat tehnoloških cjevovoda uključujući novoprojektovane cjevovode u skladu sa novoprojektovanim rješenjem i zamjenu postojećih dotrajalih cjevovoda i kanala.
Investiciona vrijednost projekta je 37 miliona eura. Naručioc predmetnih usluga je UNIONINVEST d.d. Sarajevo.

Proširenje platforme aviona - I faza i sanacija parking pozicije 1

2022 godine Međunarodni aerodrom Sarajevo započinje sa aktivnostima na proširenju platforme aviona – I faza i sanacija parking pozicije 1. U okviru predmetnih aktivnosti IPSA INSTITUT je pružala usluge projektantskog nadzora pri izvođenju radova, a koji je obuhvatao izmjene i dopune Glavnog projekta, prvenstveno saobraćajnog i hidrotehničkog dijela projekta. Od momenta uključenja u projekat, stručni tim IPSA INSTITUT-a je prisustvovao i učestvovao na redovnim sastancima na gradilištu, obilazio gradilište i vršio projektantski nadzor nad izvođenjem radova. Dopune i usaglašavanje dijelova Glavnog projekta izvršene su u skladu sa zahtjevima Nadzora i Izvođača, a prema trenutnoj situaciji na terenu.
Projektantski nadzor je kontinuirano pratio radove na gradilištu i aktivno učestvovao u rješavanju svih potrebnih detalja i nejasnoća u toku izvođenja radova. Paralelno sa ovim aktivnostima izrađivana je dokumentacija u vidu Izmjena i dopuna Glavnog projekta, koja bi sadržavala sve potrebne planove, priloge i detalje na osnovu kojih se može izraditi Projekt izvedenog stanja i izvršiti tehnički prijem.
Usluge projektantskog nadzora su okončane 2023 godine, a ukupna investiciona vrijednost je iznosila 4,95 miliona eura.

Scroll to Top