Hidrotehnika

Nadzor nad izvođenjem radova na regulaciji rijeke Janje na području opštine Ugljevik

2018 godine stručni tim IPSA INSTITUT-a je započeo sa pružanjem usluga nadzora nad izvođenjem radova na regulaciji rijeke Janje na području opštine Ugljevik. Investicijska vrijednost projekta iznosi 2,7 miliona eura.
Riječ je o projektu kompletne regulacije obje obale rijeke Janje u općini Ugljevik, ukupne dužine L=3,75 km, za povratni period velikih voda 1/100 godina. Projekat je predviđen za regulisanje korita rijeke od mosta na putu za Stari Ugljevik uzvodno do priključka na postojeću regulaciju na TE Ugljevik. Projekat obuhvata zemljane radove, proširenje korita i izgradnju uzdužnih i poprečnih AB greda u malom koritu u cijeloj dužini regulacije. Predviđena je izrada kosina betonske šestougaone prizme, proširenje veza za glavno korito i izgradnja nasipa visine 80 cm iznad projektovanog nivoa 1/100 visoke vode. Projektom je predviđena regulacija ušća 4 potoka na trasi regulacije, te izmještanje postojećih vodovodnih, kanalizacionih, NN i SN kablova i stubova, koji su u koliziji sa trasom regulacije.

Nadzor nad radovima na rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa u Brčko Distriktu BiH – Komponenta 1

U periodu od 2017 pa do 2019 godine stručni tim IPSA INSTITUT-a je uspješno pružao usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa u Brčko Distritku BiH- Komponenta 1, odnosno Odjeljci II, III, IV i V“.
U okviru ovog projekta vršeni su sljedeći radovi na proširenju i rekonstrukciji nasipa:

  • Sekcija II stacionaža: 2+878,03 – 3+014,04 i 3+215,19 – 4+646,13 (ukupna dužina L=1.566,95m)
  • Deonica III stacionaža: 4+646,13 – 6+138,33 (ukupna dužina L=1.492,20m)
  • Deonica IV stacionaža: 6+138,33 – 7+328,54 i 7+879,95 – 8+129,16 (ukupna dužina L=1.439,42m)
  • Deonica V stacionaža: 8+129,16 – 9+660,22 (ukupna dužina L=1.531,06m).
  • Ukupna dužina za rekonstrukciju je 6.029,63 m.
    Naručilac predmetnih usluga je Delegacija Evropske unije u BiH, a ukupna investicijsk

Nadzor nad radovima na regulaciji korita rijeke Janje u Janji, uključujući zaštitu planinskih i kopnenih voda Novo naselje, Bijeljina, RS

2018 godine IPSA INSTITUT je započela sa pružanjem usluga nadzora nad izvođenjem radova na regulaciji korita rijeke Janje u Janji, koji je uključivao i zaštitu planinskih i kopnenih voda Novo naselje, Bijeljina, Republika Srpska. Usluge nadzora su vršene do 2020 godine. Investiciona vrijednost projekta iznosi 1,8 miliona eura, a naručilac predmetnih usluga je Delegacija Evropske unije u BiH.
Usluge nadzora su vršene za dionicu ukupne dužine od 3,94 km i to od mosta do naselja Janja i uzvodno od ušća potoka Janjica ( Knjiga 1.3).
Pored regulacije korita Janje, predmet ovog projekta je proširenje rubnog kanala „Obrijez“ od ušća Janjice u uzvodno, u dužini od 2634 m (Knjiga 2).
Ovaj projekat ima zadatak i proširenje kanalske mreže u „Novom naselju Janja“, koji služi za odvođenje oborinskih voda iz naselja u rijeku Janju.
Kanalska mreža „Novog naselja“ se sastoji od:
Glavnog kanala u K-I sa kanalima od K-I-1 i K-1-1-1 i drugog glavnog kanal K-II sa kanalima od K-II-1 do K-II-4. Ukupna dužina kanala je 2140 m;
Sekundarne i tercijarne kanalske mreže K-I u dužini od 10642 m i K-II u dužini od 11958 m.

Deponija otpada za Grad Mostar

2012 godine IPSA INSTITUT je angažovana za pružanje usluga izrade Glavnog projekta deponije otpada za Grad Mostar.
Stručni tim IPSA INSTITUT-a je projektovao deponiju komunalnog otpada za kapacitet od 60.000 stanovnika. Postojeća projektna dokumentacija je finalizirana kako bi se uskladili lokalni i međunarodni tehnički i pravni zahtjevi za deponije čvrstog komunalnog otpada. U sklopu Glavnog projekta razvijena su tehnička rješenja za:
•Pripremni radovi na pejzažu lokacije i korita rijeke Sušice,
•Ulazno-izlazna zona (Upravna zgrada, vaga, pranje podvozja kamiona, benzinska pumpa, radionica za održavanje i vozila)
•Objekat za reciklažu,
•Tijelo deponije,
• Putna infrastruktura na prilazu i na deponiji,
•Vanjska rasvjeta i napajanje,
•Snabdijevanje vodom, hidrantska mreža, rezervoar za vodu,
• Oborinska i fekalna kanalizacija,
• Tretman drenažnih voda sa deponije i postrojenja za reciklažu.
Projekat je uspješno okončan 2013 godine, a investiciona vrijednost projekta je iznosila 1 milion eura.

Proširenje deponije za Grad Mostar

2017 godine naš tim stručnjaka je angažovan za izradu Glavnog projekta proširenja deponije za Grad Mostar koja će za cilj imati proširenje kapaciteta postojeće deponije.
Postojeća površina deponije izgrađena 2013. godine je bila u završnoj fazi iskorišćenja.Kao privremeno rješenje planirana je lokacija bivše kompostare, površine cca. 0,85 ha. Nadograđeni dio deponije Uborak sadrži samo zonu odlaganja otpada, dok su svi ostali sadržaji zajednički sa dosadašnjom tehnologijom prikupljanja, reciklaže i odlaganja.
U cilju dobijanja dodatnog obima deponijskog prostora, tehničkim rešenjem je predviđen iskop prosječne dubine od 4,0 m na površini proširenja, prosječna širina lokacije je 80 m, a dužina 115 m. S obzirom da je cijeli teren nagnut prema upravnoj zgradi, planirano je nasip sa dvije strane deponije. Prosječna visina ovog nasipa je oko 0,7 m, a širina 2 m.
Nagib kosine iskopa je 1:2,5, prema geotehničkim uslovima i ranije izgrađenim kasetama koje se trenutno koriste za deponovanje. Nakon što deponovani otpad dostigne visinu okolnog terena, odnosno nasipa, otpad će se zasipati pod nagibom 1:3 do dostizanja konačne visine deponije. Na ovaj način stvoreni su uslovi za dobijanje deponijskog prostora ukupne zapremine cca. 105.791 m³.
Ukupna investiciona vrijednost ovog projekta je 0,72 miliona eura.

Izgradnja i rekonstrukcija Sarajevskog vodovoda

2019 godine Kantonalno javno Kominalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo započinje sa velikim projektom izgradnje i rekonstrukcije Sarajevskog vodovoda. Kao renomirana kuća u oblasti hidrotehnike IPSA INSTITUT je izabrana da vrši usluge nadzora nad izvođenjem predmetnih radova i svoje aktivnosti smo otpočeli 2019 godine. Izgradnja i rekonstrukcija Sarajevskog vodovoda je predviđena u 3 faze i to:
Faza 1:
• Rekonstrukcija vodovodne mreže
• Rekonstrukcija distributivnog vodovoda DN 200 na lokaciji Dumača dužine 1.600m
•Rekonstrukcija potisnog vodovoda DN 500 na dionici Alipašin Most/Centar dužine 1000 m.
Faza 2:
Rekonstrukcija pumpnih stanica i ugradnja mjerno kontrolne opreme:
• Pumpna stanica Bačevo
• Pumpna stanica Centar
• Pumpna stanica Alipašin Most.
Faza 3: Rekonstrukcija dionica vodovodne mreže ostalih zasebnih dionica u urbanom području.
Projekat je finansiran od strane EBRD-a, a ukupna investiciona vrijednost je 15 miliona eura. Ugovor se provodi po FIDIC uslovima (Crvena knjiga).

Glavni projekat kanalizacije i idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Bosanski Petrovac – 9.900 ES

Izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacione mreže za općinu Bosanski Petrovac započela je 2010 godine. Naručioc predmetnih usluga je bilo Javno preduzeće Ceste Federacije BiH. Ovi projekti obuhvataju proširenje i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže ukupne dužine 36,8 km primarnih i sekundarnih kolektora za sanitarne i atmosferske vode, prečnika 200mm – 1100mm u urbanom području Bosanskog Petrovca.
2012 godine napravljena je analiza i studija za izbor najadekvatnije i održivije tehnologije za tretman otpadnih voda, kao i izrada tehnološke šeme i idejnog projekata centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sakupljenih sa projektovanim kanalizacionim sistemom. Kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je 9.900 ES. Projektovana tehnologija tretmana sastoji se od primarnog tretmana (grube i sitne rešetke i pijesak), taloženja i degradacije u lagunama i sekundarnog tretmana po principu aktivnog mulja u SBR uređajima i UV dezinfekcije prije konačnog odlaganja recipijenta.
Studija uticaja na životnu sredinu radi se radi dobijanja okolinske dozvole u skladu sa važećom zakonskom regulativom, uključujući analizu uticaja kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca na stanovništvo, floru, faunu, vodu, vazduh i tlo, klimatske faktore i druge elemente i njihove međusobne veze i mjere za ublažavanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Odvojeno usaglašavanje idejnog projekta sa planiranim objektima za postrojenje za prečićavanje otpadnih voda Bosanski Petrovac urađeno je 2013. godine, kada su i okončane aktivnosti IPSA INSTITUT-a po predmetnom ugovoru. Ukupna investiciona vrijednost projekta je iznosila 2 miliona eura.

Sistem za navodnjavanje Grada Bihaća

PSA INSTITUT je u periodu od 2018 do 2019 godine za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pružala usluge Izrade Idejnog rješenja, Idejnog i Glavnog projekta sistema navodnjavanja Grada Bihaća.
Na posmatranom lokalitetu, projektnim rješenjem za potrebe navodnjavanja Općine Klokot – Papari, kao i Bakšaiš (ogranak Kralje-Vrkašić), tretiran je zahvat vode iz vodotoka Klokot preko odvodnog kanala. U sklopu projektnog rješenja planirano je obezbjeđenje obale Klokota krupnim komadima lomljenog kamena, drenažni kanal, bunar od poliestera, kao i objekat pumpne stanice.
Planiran je i rezervoar zapremine 524m³.
– Potisni vod Crpna stanica – Dužina rezervoara L=1561,50 m, profil DN160/130,80 NP16 i profil DN160/124,20 NP20
– Magistralni vod Akumulacija – krajnja tačka mreže je dužine L=2845,83 profila DN225/198,20 za NP10bari,
– Distributivna mreža je dužine L=7269,63 profila DN110/96,80 NP10bari
Na trasi je uređen odgovarajući broj hidranta (njih 77) koji će pokriti površinu koju je potrebno navodnjavati.
Ukupna investiciona vrijednost projekta je iznosila 1.110.087,00 KM.

Rekonstrukcija i rehabilitacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila Sarajevo – 600.000 ES

2014 godine IPSA INSTITUT je uspješno izvršila usluge izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju i rehabilitaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila Sarajevo.
Glavni cilj projekta bio je sprječavanje zagađenja rijeka Miljacke i Bosne. Projektom je predviđeno da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile ima kapacitet 600.000 ES. Projekat je obuhvatio arhitektonsku, mašinsku, elektro i hidrotehničku fazu za grupe knjiga A i B (sanacija i rekonstrukcija), kao i projekat svih faza za radove u grupi C (novoprojektovani objekti). U okviru glavnog projekta, eksterno infrastrukturno projektovanje obuhvatalo je: pitku vodu, servisnu vodu, mrežu protivpožarnih hidranta, kanalizacionu i oborinsku kanalizacionu mrežu. Pored toga, u koordinaciji sa projektantom za tehnološku fazu, urađen je projekat tehnoloških cjevovoda uključujući novoprojektovane cjevovode u skladu sa novoprojektovanim rješenjem i zamjenu postojećih dotrajalih cjevovoda i kanala.
Investiciona vrijednost projekta je 37 miliona eura. Naručioc predmetnih usluga je UNIONINVEST d.d. Sarajevo.

Proširenje platforme aviona - I faza i sanacija parking pozicije 1

2022 godine Međunarodni aerodrom Sarajevo započinje sa aktivnostima na proširenju platforme aviona – I faza i sanacija parking pozicije 1. U okviru predmetnih aktivnosti IPSA INSTITUT je pružala usluge projektantskog nadzora pri izvođenju radova, a koji je obuhvatao izmjene i dopune Glavnog projekta, prvenstveno saobraćajnog i hidrotehničkog dijela projekta. Od momenta uključenja u projekat, stručni tim IPSA INSTITUT-a je prisustvovao i učestvovao na redovnim sastancima na gradilištu, obilazio gradilište i vršio projektantski nadzor nad izvođenjem radova. Dopune i usaglašavanje dijelova Glavnog projekta izvršene su u skladu sa zahtjevima Nadzora i Izvođača, a prema trenutnoj situaciji na terenu.
Projektantski nadzor je kontinuirano pratio radove na gradilištu i aktivno učestvovao u rješavanju svih potrebnih detalja i nejasnoća u toku izvođenja radova. Paralelno sa ovim aktivnostima izrađivana je dokumentacija u vidu Izmjena i dopuna Glavnog projekta, koja bi sadržavala sve potrebne planove, priloge i detalje na osnovu kojih se može izraditi Projekt izvedenog stanja i izvršiti tehnički prijem.
Usluge projektantskog nadzora su okončane 2023 godine, a ukupna investiciona vrijednost je iznosila 4,95 miliona eura.

Scroll to Top