Izvedbeni projekat „Memorijalni centar Žuč “Sarajevo

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida angažovao je IPSA INSTITUT za potrebe izrade Izvedbenog projekta „Memorijalni centar Žuč“ Sarajevo. Aktivnosti su realizovane u 2017. godini.

Krakteristike projekta:

Mikrolokacija Memorijalnog centra nalazi se na uzvišenju Golo Brdo (795 m.n.v.) koje se nalazi na jugozapadnim padinama brda Žuč. Urbanističkim rješenjem jasno su razdvojeni pješački prilazi od službenog prilaza za automobile, parkinga za autobuse i parkinga za obična vozila. Na predmetnoj lokaciji definisane su prostorne cjeline različite namjene površine:
– platforma sa vidikovcem
– pristupno stepenište sa rampama
– manifestacijski trg
– centralno spomen obilježje
– stepenice
– pristupna rampa
– prilazni plato spomen muzeju
– Memorijalni muzej
– ekonomsko dvorište sa manipulacijskim prostorom
– Servisna cesta sa parkingom
– Pristupni put
– Ulazna kapija
– Individualni spomen obilježja
– Parking za autobuse
– Glavni put.

Centralno spomen-obilježje okruženo je trgom-sabirnim mjestom, formiranim sa sjeverne strane pratećim arhitektonskim objektima, a sa južne malim trgom dinamičnog oblika, sa kojeg se ostvaruje prvi susret posjetitelja sa spomenikom i obrazovno-turističkim ansamblom.
Spomenik je izrađen od bijelog armiranog betona sa trajnom površinskom obradom.

Scroll to Top