Idejni i Glavni projekat za izgradnju Gradske vijećnice Zenica sa Centralnim gradskim trgom i podzemnom garažom

Ugovorni organ Grad Zenica – Gradska uprava je za potrebe izrade usluge “Idejni i Glavni projekat za izgradnju Gradske vijećnice Zenica sa Centralnim gradskim trgom i podzemnom garažom” dodijelila ugovor IPSA INSTITUTU Sarajevo. Predmetne usluge su realizovane u periodu 2019-2020. godine.

Karakteristike projekta:

Projektna dokumentacija na nivou idejnog i glavnog projekta obuhvatata projekat nove zgrade gradske vijećnice, podzemne garaže i centralnog gradskog trga u Zenici.

Dokumentacija je realizovana kroz formiranje dvije izdvojene cjeline:

  • projekat objekta gradske vijećnice (dio A)
  • projekat podzemne garaže sa centralnim gradskim trgom (dio B)

Obuhvat izgradnje podrazumijeva parternu površinu od 8.859,74m².

Gradska vijećnica sastoji se iz podzemne i trinaest nadzemnih etaža. Namjena objekta je poslovna, sa dispozicijom osnovnih grupa sadržaja kako slijedi:

  • garaža za uposlene sa tehničkim prostorijama i arhivom (podzemna etaža)
  • komercijalni ugostiteljski sadržaji sa okupljalištem (prizemlje)
  • poslovno administrativni, kulturni i ugostiteljski sadržaji (1. i 2. sprat sa galerijom)
  • poslovno administrativni sadržaji (3. do 12. sprata).

Javna garaže se sastoji iz tri podzemne etaže. Vanjski horizontalni gabariti podzemnih etaža su identični kroz sve etaže, krajnje dimenzije 55,70/35,00×90,90m.

Namjena objekta je javna podzemna garaža, sa dispozicijom osnovnih sadržaja kako slijedi:

  • površine za parkiranje sa kontrolom, javnim toaletom i tehničkim prostorijama za uposlene (podzemna etaža -1)
  • površine za parkiranje sa ostavama i radionicom (podzemna etaža -2.)
  • površine za parkiranje sa ostavama, instalacijama i sprinkler postrojenjem sa bazenom vode (podzemna etaža -3).
Scroll to Top