logo

PRELIMINARNA REHABILITACIJA I PRODUŽENjE PROJEKTOVANJE TREBINACIONOG OBJEKTA TREBINJE 50.000 PE

Projekat details

Izrada završnog projekta rehabilitacije i proširenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Trebinju. Idejni projekat za fazu I rehabilitacije i proširenja PPOV-a u Trebinju razvijen je u skladu sa studijom izvodljivosti. Dizajn se sastoji od tehnoloških, hidrauličkih inženjeringa i dijelova elektroinžinjeringa. Postojeća postrojenja imaju ukupan kapacitet od 50.000 PE, 30.000 PE koje generiše populacija i 20.000 PE koje generiše industrija. Predviđeni radovi na rehabilitaciji obuhvataju:
  • Zamena postojećih grubih i sitnih ekrana
  • Zamena pogona primarne i sekundarne zamke
  • Remont i ugradnja novih pogona za sirovu vodu i pumpe za primarnu mulj
  • Remont površinskih aeratorija
  • Rehabilitacija postrojenja za razblaživanje mulja – zamena pumpi, izmjenjivača toplote i postrojenja za proizvodnju kogeneracije

Predviđeni građevinski radovi na novim objektima:

  • Anaerobni bazen
  • Sredstvo za zgušnjavanje gravitacionog pojasa
  • Razređeni bazen za skladištenje mulja
  • Skladištenje torte od mulja

Predviđeni su novi cevovodi ukupne dimenzije 520m u sklopu radova rehabilitacije i proširenja.

All HYDRO projects Download here 

Klijenti

THE CITY OF TREBINJE
  • Share